Raport „Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst I“
03. veebruar 2011

MTÜ-l Vanamaja koostöös Eesti Vabaõhumuuseumiga ja Tallinna Tehnikaülikooliga valmis Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx tellimisel läbi viidud uuring „Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst I.“

Uuring keskendus maapiirkonnas asuvate üksikelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasäästu uurimisele. Praeguses etapis keskenduti peamiselt enne Teist maailmasõda ehitatud perioodiliselt köetavatele ja kütmata palk-taluelamutele.

Uuritud elamute piirdetarindite ja kandekonstruktsioonide tehniline seisund ja defektid selgitati hoonete ülevaatuse ja ekspertiisi käigus. Et hinnata elamute sisekliimat ja saada lähteandmeid energiaarvutuste jaoks, viidi sisetemperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmised läbi kahe aasta pikkuse perioodi jooksul kokku 29 elamus. Lisaks teostati külmasildade kriitilist hindamist, hoonepiirete õhupidavuse mõõtmist, selgitati hallituse või mädaniku kasvu riski ning analüüsiti elamute energiatõhususe parandamise võimalusi.

Ehitustehnilisi kahjustusi esines elamutel eelkõige vundamentide, alumiste palkide ja katuste juures. Sisekliima osas iseloomustab uuritud elamuid keskmisest madalam sisetemperatuur, mille põhjused võivad olla elamute suured soojuskaod, ahjude võimsus ei taga vajalikku küttevõimsust, ahjude olukord ei võimalda rohkem kütta või elanike madalama temperatuuriga nõustumine. Hoonepiirdeid võib iseloomustada suure soojusjuhtivusega ja läbipuhutavusega. Vanemate maaelamute energiatõhusust võib parandada nii hoone soojuskadude vähendamisega (lisasoojustamine, õhulekete vähendamine) kui ka tehnosüsteemide efektiivsuse tõstmisega. Lõpliku valiku juures tuleb arvestada ka maksumust (algmaksumus ja kasutuskulud) ja maapiirkondade miljööväärtuse säilimist.

Praegu on Eestis keskendutud peamiselt korterelamute uurimisele ja renoveerimise toetamisele. Käesolev uuring näitas, et uut teadmist on vaja toota ka teiste elamutüüpide olukorra väljaselgitamiseks ja renoveerimislahenduste väljatöötamiseks. Ka üksikelamute omanikud on väärt saada toetust ja teadmist elamute renoveerimiseks.

Valminud raport on kättesaadav MTÜ Vanaajamaja kodulehelt.

Allikas: MTÜ Vanaajamaja
www.vanaajamaja.ee

Otsid kodu?