Puitmaja tuleohutus
10. mai 2012

Äripäeva kuukirja Oma Maja maikuu number kirjutab levinud eelarvamustest seoses puitmaja tuleohutusega.

"Arvamus, et puitmaja on kindlasti tuleohtlikum ja ebastabiilsem kui kivimaja, on tugevalt inimeste teadvusesse juurdunud," tun­nistab Timbeco Woodhouse OÜ peaprojekteerija Karel Koitla.

"Rääkides aga üksikute era­majade tulepüsivusklassidest, mis määratakse ehitusloaga, saavad puit- ja palkmajad tulepüsivusklassi TP3 nagu kivimajadki," lisab ta.

Ka puitmaja on võimalik ehitada tulekindlalt, ent enne projekteerimist tuleb otsusta­da, millist tulepüsivust soovi­takse saavutada. Sellest lähtu­valt valitakse puitmajale sobi­likud materjalid.

"Konstruktsioone ja lahen­dusi on erinevaid, alates puit­voodri värvimisest tulekind­late värvidega ning lõpetades spetsiaalsete ehitusplaatidega, millega saavutatakse vas­tavus väga rangetele tulepüsivusnõuetele, näiteks mitme korteriga rida- või korrusmajade puhul," lausub Koitla.

Korter- ja ridamajades tu­leb tagada, et ühes maja osas või korteris puhkenud tule­kahju ei leviks teatud aja jook­sul edasi teistesse korterites­se. Kasutades õigeid materja­le, pole vaja puitmajas tule­kahju karta.

Eestis palju eelarvamusi

Suuresti eelarvamuste tõt­tu ehitatakse Eestis puidust kortermaju ja ühiskondlik­ke hooneid võrreldes Skandi­naavia maadega tunduvalt vä­hem. Põhiline erinevus seis­nebki traditsioonides ja eelar­vamustes.

"Meie tellijad ja arhitektid ei kasuta puitu materjalina eriti tihti ja palju, nad eelis­tavad betooni ja metalli. Kar­detakse tule- ja helikindlusega seonduvat, samuti usutak­se, et puitmaja on tuulistes ja nõudlikes ilmastikuoludes ebastabiilsem kui kivimaja," nendib Koitla.

Puitmaja konstruktsiooni jäigastatakse mitmesuguste lahendustega, näiteks ehitus-plaatidega, sissetapitud diagonaalkarkassiga ja puittappühendustega, mis tagavad konstruktsioonide stabiilsuse.

"Moodsate ehitiste puhul uuringud ja katsed punase kuke hirmu ei toeta. Tule suh­tes on teras kehvemgi materjal kui puit, sest puittalade pea­lispinna söestumine aeglus­tab kandevõime kadumist," sõnab Koitla.

Allikas: Äripäev (Oma Maja)
Autor: Kadri Tamm 

Otsid kodu?