Juuli algusest kehtima hakkavad uued õigusaktid ja muudatused
13. juuli 2010

Juuli algus on toonud endaga kaasa mõningaid seaduste ja määruste muudatusi. Saamaks ülevaadet nendest muudatustest ning uutest jõustuvatest õigusaktidest on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostanud nimekirja, mis sisaldab ettevõtjate jaoks olulisemaid muudatusi koos otselingiga vastavale õigusaktile Riigi Teataja õigusaktide andmebaasis.

1. Elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seadus

Elektroonilise side seaduse terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13333950;

Infoühiskonna teenuse seaduse terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13333966

Muudatused: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13332230

Muudatuste jõustumine: 10.07.2010

Seadusemuudatused seonduvad füüsilise isiku eraelu puutumatuse kaitse tõhusama tagamisega seoses elektrooniliste kontaktandmete kasutamisega otseturustamisel.

Muudatused arvestavad sealjuures business-to-business ärisuhete erisust tehes vahet juriidilistele ja füüsilistel isikutele kohalduvatel tingimustel. Üldiselt võib öelda, et vastav erisus väljendub selles, et füüsilisest isiku puhul on kontaktandmete kasutamine otseturustuseks lubatud üksnes füüsilise isiku eelneval nõusolekul. Juriidiline isiku puhul eelneva nõusoleku omamise kohustust ei ole, kuid sealjuures peab andma võimaluse keelata oma kontaktandmete selline kasutamine. Muu hulgas sätestatakse elektrooniliste kontaktandmete mõiste ning nõuded otseturustusliku sõnumi sisule.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kodulehel on artikkel sellel teemal: http://www.koda.ee/?id=46714

 

2. Hoiu-laenuühistute seadus

Terviktekst:https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13330637

Muudatused: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13329784

Muudatuste jõustumine: 01.07.2010

Olulisemateks muudatusteks on liikmelisuse laiendamise põhimõte, kus hoiu-laenuühistu saab moodustada esiteks territoriaalsuse põhimõttel, töö-, teenistus- või kutsealasel põhimõttel või ühiste majanduslike huvide põhimõttel. Täiendatud on ka ühistute poolt pakutavate teenuste nimekirja ning viidud kooskõlla krediidiasutuste seadusega. Muudatustega soovitakse eelkõige soodustada hoiu-laenuühistute tegevust, kuna käesoleval hetkel on Eestis 17 ühistus kokku ca 3000 liiget, kusjuures naabermaades on taoline ühistuline tegevus märksa laiemalt arenenud.

 

3. Pakendiaktsiisi seaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus

Pakendiseaduse terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13325089;

Pakendiaktsiisi seaduse terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13325074

Muudatused: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13324377

Muudatuste jõustumine: 19.06.2010

Muudatuste kohaselt on aktsiisist täielikult vabastatud pakend, mis toimetatakse Eestist teise liikmesriiki, ja pakend, mis toimetatakse rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale tarbimiseks või kaasamüüdavaks kaubaks.

Sätestatakse, et aktsiisimaksja annab kohustused taaskasutusorganisatsioonile üle kirjalikus lepingus fikseeritud kuupäeval. Aktsiisimaksja ei saa tagasiulatuvalt üle anda selliseid kohustusi lepingu sõlmimisele eelnenud maksustamisperioodi eest, mille täitmise tähtaeg on möödas, sõltumata sellest, kas pooled on lepingust tulenevad kohustused täitnud. Lisaks täpsustatakse aktsiisiga maksustatava pakendi liike ja aktsiisimäärasid.

 

4. Riigihangete seadus

Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13312867

Muudatused: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13310807

Muudatuste jõustumine: 01.07.2010 (osaliselt 01.01.2011)

Seadusemuudatusega võetakse üle riigihangete õiguskaitsemeetmete direktiiv 2007/66/EÜ. Vastavate muudatustega täiendatakse hankelepingu tühisuse aluseid, kehtestatakse täiendavad alused hankija tegevuse vaidlustamiseks ja täiendatakse vaidlustuskomisjonis toimuva menetluse regulatsiooni (muu hulgas hankemenetluse peatamise ja vaidlustusmenetluse lõppemise aluseid). Ühtlasi täpsustatakse pakkumuse tagatise regulatsiooni ning muudetakse ja täiendatakse pakkuja ning taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid (sh maksuvõla, alltöövõtjatega ning maksualaste süütegudega seonduvalt). Riigihangete Ameti tegevus lõpetatakse 2010. aasta 30. juunil. Alates 2010. aasta 1. juulist on Riigihangete Ameti õigused ja kohustused Rahandusministeeriumil.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kodulehel on artikkel sellel teemal: http://www.koda.ee/?id=47196.

 

5. Äriseadustik

Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13313889

Muudatused https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13310795

Muudatuste jõustumine : 01.07.2010

Muudatuste eesmärk on reguleerida äriseadustiku muutmisega ühinguõigust nii, et Eesti saaks kindlaksmääratud kuupäeval eurole üle minna. Selleks et võtta euro Eesti Vabariigi ametliku vääringuna äriühinguõiguses kasutusele, tuleb võimaldada ühingute asutamisel hakata väljendama kõiki ühingu tegevuse seisukohalt olulisi rahalisi näitajaid eurodes. Samuti tuleb võimaldada juba tegutsevatel ühingutel hakata summasid eurodes väljendama. Seetõttu tuleb muuta äriseadustikus ja muudes ühinguõiguslikes seadustes kõiki sätteid, mis praegu näevad ette kohustusliku krooni kasutamise. Näiteks osaühingute osakapitali suuruseks peab 40 000 krooni asemel edaspidi olema vähemalt 2500 eurot ning aktsiaseltside aktsiakapital 400 000 krooni asemel vähemalt 25 000 eurot.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kodulehel on artikkel sellel teemal: http://www.koda.ee/?id=47139

 

6. Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13324421

Muudatused: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13323530

Muudatuste jõustumine: 07.06.2010

Alates 1. juulist 2010 kuni 30. juunini 2011 on kaupleja kohustatud müügikohas trükitehniliselt või käsikirjas vormistatud hinnasiltidel ja hinnakirjades avaldama ja e-kaubanduse korras kaupleja oma veebilehel kuvama tarbijale pakutavate ja müüdavate kaupade ning osutatavate teenuste müügihinnad või müügihinna arvutamise aluseks olevad ühikuhinnad või tariifid nii Eesti kroonides kui eurodes. Samas kuni euro tegeliku kasutusele võtmiseni on eurodes toodud hinnad informatiivsed, et kõik harjuksid uue vääringuga. Ka kroonidest eurodesse ümberarvestamisel kehtivad teatud reeglid, kasutama peab Euroopa Nõukogu poolt kehtestatud vahetuskurssi ning vahetuskursi ümardamine hindade ümberarvestamisel ei ole lubatud ja ümberarvestamisel saadud tulem  ümardatakse 1 sendi täpsusega kolmanda koha järgi pärast koma.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kodulehel on artikkel sellel teemal: http://www.koda.ee/?id=47139

 

7. Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13334001

Muudatused: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13332289 
Muudatuste jõustumine: 01.07.2010

Seadusemuudatusega muudetakse mitme tööandjaga töö- või teenistussuhtes oleva isiku eest sotsiaalmaksu maksmise korda. Nimetatud isiku eest maksab sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksuseaduses nimetatud kuumääralt tööandja, kes tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu. Kui maksuvaba tulu arvestaval tööandjal on tõend samal maksustamisperioodil isikule teise tööandja makstud tasu kohta, võib ta nimetatud isiku eest sotsiaalmaksu maksta kuumäära ja teise tööandja makstud tasu vahelt, kuid vähemalt summalt, mille ta isikule kuu eest on maksnud.
Edaspidi makstakse sotsiaalmaksu töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult (st mitte kuumääralt) ka sellise töötaja või teenistuja puhul, kes 12 kuu jooksul enne tööle asumist on olnud töötuna arvel vähemalt kuus kuud. Selline maksusoodustus kehtib 12 kuud isiku tööle asumisest arvates. 

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kodulehel on artikkel sellel teemal: http://www.koda.ee/?id=46856


Allikas: www.koda.ee

Otsid kodu?