EAS alustab ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõttu
01. november 2010

EAS alustab 8. novembrist ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõttu. Uus toetusskeem asendab senikehtinud eksporditurunduse, välismessitoetuse ja ühisturunduse toetusskeeme. Sellega seoses lõpetatakse 7. novembril taotluste vastuvõtt eksporditurunduse, välismessi ja ühisturunduse toetusskeemide raames. Toetusskeemi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Uue toetusskeemi kohaselt toetatakse ühis- ja individuaalprojektide raames välisturgudele suunatud turundustegevuste elluviimist, sh toodete või teenuste sihtturu nõuetega vastavusse viimist, tootenäidiste valmistamist ja tellimist, reklaammaterjalide valmistamist ja tellimist, püsiekspositsioonide eksponeerimist, ettevõtete sihtturgudele suunatud veebilehe arendamist ja e-lahenduste väljatöötamist, brändide väljatöötamist ja kaubamärkide registreerimist sihtturul, sihtturgudele korraliste müügivisiitide ning turundusürituste korraldamist; välismessidel osalemist; sihtturu uuringute läbiviimist ning välisturgude teenuseosutajatelt nõustamisteenuste hankimist. Toetust oodatakse taotlema eelkõige suure kasvupotentsiaaliga eksportivaid ettevõtteid.

Uus toetusskeem soodustab kõrgema toetusmäära abil ka ettevõtete vaheliste ühistaotluste esitamist, mis aitaks näiteks ühe sektori ettevõtetel teha konkreetsete sihtturgude suunal ühisturundustegevusi.

„Kolme erineva eksporditoetuse määruse ühendamise vajaduse tingis nendes sisalduvate toetatavate tegevuste sisuline suur sarnasus ja kattuvus," kommenteeris EASi ekspordidivisjoni direktor Allar Korjas. „Muudetud kujul vastab määrus kindlasti enam klientide vajadustele ja võimaldab sisulisemat lähenemist. Seda eesmärki aitab täita ka taotlejate jaoks kohustuslikuks muudetud eelnõustamine, mille käigus EAS hindab ettevõtte ekspordiplaanide realistlikkust ning nende vastavust ettevõtte enda võimekusele ning üldisele turukonkurentsile," lisab Korjas.

Toetusmeetmete ühendamine likvideerib olukorra, kus sarnase sisuga toetusmeetmete vahel võis tulenevalt erineval ajahetkel sisseviidud muudatustest eksisteerida omavahelisi vastuolusid, mis teatud juhtudel võisid olla toetuse taotlejatele ja saajatele eksitavad. Samuti lõpeb olukord, kus toetatavate tegevuste osas esines määruste lõikes dubleerimist, mis raskendas taotlejate olukorda neile sobiva meetme valikul.

Suletavate skeemide raames on EAS toetanud 582 erinevat ekspordiprojekti kokku summas 418 miljonit krooni, sealhulgas 283 eksporditurunduse projekti 59 miljoni krooni ulatuses, 266 välismessi projekti 49 miljoni krooni ulatuses ning 33 ühisturunduse projekti 10 miljoni krooni ulatuses.

Allikas: www.eas.ee 

Otsid kodu?